Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd vzw Desem-Harop Genk ( hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 17 juni 2015 en is gevestigd te Genk, Ruisstraat 13
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.
 3. De vereniging kan de toegetreden leden een clubreglement opleggen, bestaande uit een algemeen deel en een deel enkel van toepassing op een desbetreffend verenigingsorgaan.

Artikel 2: Leden

 1. De vereniging bestaat uit: werkelijke leden en toegetreden leden.
 2. De werkelijke leden zijn de leden die stemgerechtigd zijn op de algemene vergadering. Hun naam zal vermeld worden in het ledenregister. Zij bezitten het volle lidmaatschap. Het ledenregister word bijgehouden door de secretaris van de vereniging.
 3. De toegetreden leden nemen deel aan de werking van de vereniging doch bezitten niet het volle lidmaatschap. Zij zijn niet stemgerechtigd op de algemene vergadering. Zij kunnen eventueel deel uitmaken van het bestuur of het dagelijks bestuur.

Artikel 3: Ereleden

 1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de verenigen maar, zij hebben echter wel alle rechten van de werkelijke leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend

Artikel 4: Het lidmaatschap

 1. De aanmelding gebeurt door het invullen van het online aanmeldingsformulier, waarop minstens de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij ontvangst van de factuur te worden voldaan.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als trainend lid of trainer tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert (Gymfed)

Artikel 5: een veilige sportomgeving:

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 1. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,
 2. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
 3. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
 4. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
 5. een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
 6. op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

Artikel 6: Rechten en plichten van de leden:

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenverga­deringen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.

Artikel 7: Straffen:

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 8: Clubkleuren:

 1. De hoofdkleur is blauw en de bijkomende kleuren zijn wit en/of geel
 2. Het bestuur kan afwijkingen van deze kleuren toestaan voor de sportkledij van de leden.

Artikel 9: Raad van bestuur

 1. De raad van bestuur bestaat uit minimum drie leden met ten minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van zaken;
  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
  5. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter, secretaris of tenminste 2 leden van het bestuur zulks wensen.
  6. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
  7. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 10: Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Bij ontstentenis van een ondervoorzitter worden zijn taken verdeelt over de andere leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter (minimum):
   1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
   2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder;
   3. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle ereleden zijn opgenomen.
   4. Doet alle correspondentie en contacten met de federatie in verband met ongevallen in de club.

  3. Taken van de ondervoorzitter (minimum)

  1. geeft samen met de voorzitter leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  2. is in afwezigheid van de voorzitter bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder tenzij hij deze taak heeft overgedragen aan een ander bestuurslid.

   4. Taken van de secretaris (minimum):

  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
  3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen, tenzij de voorzitter of ondervoorzitter dit uit eigen initiatief doen.
  4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

  5. Taken van de penningmeester (minimum):

  1. beheert de gelden van de vereniging;
  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden of draagt deze taak geheel of gedeeltekijk over aan een ander bestuurslid;
  3. draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  4. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  5. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  6. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 11: bestuurverkiezingen

 1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van vijf jaar.
 2. Na deze termijn kunnen zij herkozen worden.
 3. Reglementair aftredende bestuursleden worden geacht kandidaat te zijn tenzij zij tenminste vier weken voor de algemene vergadering aan het bestuur meedelen, dat zij niet voor herbenoeming in aanmerking wensen te komen.
 4. Een kandidaatstelling door werkelijke en toegetreden leden dient bij de secretaris aangemeld te worden, hij legt dit vervolgens voor aan de algemene vergadering.
 5. Een kandidaatstelling door externen (niet leden) dient bij de secretaris aangemeld te worden, en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 12: onkostenvergoedingen

 1. Het bestuur is bevoegd om aan de leden of vrijwilligers binnen de organisatie een onkostenvergoeding uit te betalen.

Artikel 13: wedstrijden

   1.     Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de leden

   1.     Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 15: sponsering

 1. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 16: wijziging van het huishoudelijk reglement

1.     Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.

2.     Op de vergadering, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de bestuursleden worden voorgelegd

3.     Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 17: slotbepalingen

1.     Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2.     Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden via de website. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen op de website.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 8 november 2016


Steun ons via TROOPER

 

 
Facebook DeSeM-HAROP

 
Facebook Acrogym